Spádová Mateřská škola Luštěnice vyhlašuje zápis do mateřské školy:

 

2. 5. 2019  8,00 - 12,00 a 12,30 - 15,30 hodin

v kanceláři ředitelky mateřské školy.

Pokud se zákonný zástupce nemůže ze závažných důvodů dostavit, domluví se na telefonním čísle 606 64 55 11 s ředitelkou školy na náhradním termínu. Na pozdější přihlášky NEBUDE brán zřetel. Volná kapacita MŠ je 12 míst.

 

S sebou přineste:

  • vyplněnou Žádost o přijetí, s lékařským potvrzením o očkování dítěte (formulář ke stažení pod záložkou "dokumenty k zápisu", nebo možno předem vyzvednout v kterékoli třídě MŠ,
  • potvrzení o trvalém pobytu dítěte ve školském spádovém obvodu MŠ Luštěnice (dle Obecně závazné vyhlášky obce Luštěnice č. 3/2017 a obce Smilovice č. 1/2017).

Bez těchto dokumentů není možné zápis provést.

 

Od 1.1.2017 je předškolní vzdělávání POVINNÉ pro děti, které před začátkem školního roku dovrší pěti let až do zahájení povinné školní docházky.

Zákonný zástupce dítěte je POVINEN přihlásit toto dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

                                                                                                                                                     

Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 let. Ke dni nástupu do MŠ má být dítě schopno samostatně plnit požadavky a cíle předškolního vzdělávání a bezpečně zvládat základní hygienické návyky a sebeobsluhu.

 

Kriteria pro seřazení přijatých žádostí:

  • 1. Děti, které do 31.8.2019 dosáhnou pátého roku věku a děti s odkladem povinné školní docházky, pro které je vzdělávání v mateřské škole povinné, s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu MŠ Luštěnice.
  • 2. Děti s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu MŠ Luštěnice seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
  • 3. Všechny ostatní děti seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.